Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 4 im. Marii Konopnickiej w Cieszynie

Przedszkole nr 4 im. Marii Konopnickiej w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 4 im. Marii Konopnickiej w Cieszynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Bury.
 • E-mail: p4.cieszyn@gmail.com
 • Telefon: 338521975

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej w danej formie nie może zostać zrealizowane, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 4 im. Marii Konopnickiej w Cieszynie
 • Adres: ul. Karola Miarki 15
 • 43-400 Cieszyn
 • E-mail: p4.cieszyn@gmail.com
 • Telefon: 338521975


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole nr 4 im. Marii Konopnickiej mieści się przy ulicy Karola Miarki 15, 43-400 Cieszyn
 2. Budynek posiada trzy wejścia (wejście główne oraz dwa wejścia boczne – ewakuacyjne, niedostępne dla interesantów). Do wejścia głównego prowadzą dwa stopnie oraz podjazd umożliwiający wejście osobom poruszają się na wózku inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie, przy wejściu głównym znajduje się dzwonek. Budynek jest piętrowy, brak windy wewnętrznej – na piętro prowadzą schody. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem, a także osobą asystującą.
 4. Przy budynku znajduje się parking, nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, a także nie ma możliwości skorzystania ze wskazanej wyżej formy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Udogodnienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu (2 stopnie wielkości),
 3. zmianę odstępu między literami,
 4. zmianę odstępu między paragrafami,
 5. zmianę odstępu między wyrazami,
 6. zmianę wyskości wiersza tekstu.


Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.